Alfidiogú

Thálé ñgó thíkqi alfídíó álqaadógú u mbá pqúliñ thoñorindú agarrañóqi tha alkqanúná álgirayó mbá tqokqoló u múñgúnuñ mbá gádargañó ñgó ábuthaqi thá ñgó náfaqi tháñ thá bálásh.

My Movie.mp4

We are preparing this media item and it will be available soon.

 

My awaza Movie.mp4

We are preparing this media item and it will be available soon.